Konkurentsiametist

Foto: Ivo Jaama

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning raudtee ja sadamate valdkondades. Lisaks lahendatakse lennujaamatasudega seotud vaidlusi ja lennujaama kasutajate kaebusi. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse. Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel.

Konkurentsiteenistus

teostab konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda ning tegeleb konkurentsialase teadlikkuse tõstmisega.

Regulatsiooniteenistus

teostab järelevalvet ja rakendab hinnaregulatsiooni elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on turgude kontrollimine nii eelpoolnimetatud sektorites kui ka raudtee- ja postiteenuste turul. Lisaks lahendab amet lennujaamatasude ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Välis- ja avalike suhete osakond

vastutab tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest.

2020. aasta lõpu seisuga töötas ametis 39 teenistujat, kellest 36 olid ametnikud ja 3 töötajad. Soolise jaotuse järgi oli teenistuses ligi 70% naisi ja 30% mehi. Teenistuja keskmine vanus on 46 aastat ja keskmine ametis töötamise staaž 13 aastat.

Suurem osa teenistujatest on omandanud kõrghariduse majanduserialadel või õigusteaduses. Lisaks on teenistujaid, kelle erialaks on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjali-tehnoloogia.

Konkurentsiamet on läbi aastate suurt rõhku pööranud väga hea töökeskkonna loomisele nii füüsiliselt kui organisatsioonikultuuri mõttes. Seega oli suurepärane uudis osutuda valituks Peresõbraliku tööandja märgise programmi, mis on heaks võimaluseks analüüsida kõiki töötajakogemusega seotud aspekte ning soodustada tööga rahulolu ja pühendumust ning olla sellega seoses efektiivsem ka ameti põhifunktsioonide täitmisel. Programm hõlmab erinevaid töötajakogemusega seotud kategooriaid alates värbamisest, info liikumisest kuni sisekliima ja tervisedenduseni.