A/S-i Dobeles Dzirnavnieks ja AB Baltic Mill koondumisele loa andmine koos kohustustega

2021. aasta lõpus esitas Läti äriühing A/S Dobeles Dzirnavnieks koondumise teate, mille kohaselt soovis omandada valitseva mõju AB Baltic Mill üle. Konkurentsiamet andis 16.05.2022 koondumisele loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.

A/S-i Dobeles Dzirnavnieks emaettevõtja on Tartu Mill AS, mis tegeleb Eestis nisu- ja rukkijahu tootmise ja hulgimüügiga, teravilja hulgimüügiga ning lao- ja transporditeenuste osutamisega. Samuti tegeleb äriühing kuivsegude (sh koogisegud, pitsasegud, mannavahusegud jm), tangainete (sh riis, tatar, kruubid, manna jm), helveste, kamajahu, riivsaia, pastatoodete, pastakastmete, õli ja suhkru müügiga jae- ja hulgikaubanduse klientidele. AB Baltic Mill on Leedu äriühing, mille tütarettevõtjad on mh AS Rīgas Dzirnavnieks (Läti) ja Balti Veski Aktsiaselts. Rīgas Dzirnavnieks tegeleb teraviljade, jahvatustoodete ja muude kuivainete tootmise ja müügiga, teravilja kuivatamise ja puhastamisega, tangainete ümberpakendamisega ning transporditeenuste osutamisega. Balti Veski Aktsiaselts tegeleb teraviljatoodete töötlemise, kuivainete pakendamise ja hulgimüügiga.

Tegemist on peamiselt tootmise ja hulgimüügitasandi koondumisega, kus mõlemad koondumise osalised, sh nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad, toodavad mitut liiki jahu (nt nisujahu, rukkijahu, kaerajahu), mida müüvad eelkõige pagari- ja kondiitritööstusettevõtjatele, hulgimüüjatele, kuid ka jaekaubandusettevõtjatele. Menetluse käigus hindas Konkurentsiamet konkurentsiolukorda kaubaturgudel, millel tegutsevad mõlemad koondumise osalised ja nendega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad. Amet leidis, et kõige rohkem kahjustuks konkurentsiolukord jahu (jahutoodete) tootmise ja hulgimüügi kaubaturul Eestis, kus müüdud jahudest (st jahusorte eristamata) kujuneks koondumise osaliste ühiseks turuosaks üle 90%. Seejuures on koondumise järgselt koondumise osaliste ühine turuosa kõrgeim nisujahu ja rukkijahu osas.

Konkurentsiamet keelab KonkS § 22 lg 3 kohaselt koondumise, kui see kahjustab oluliselt konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. Ent Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt võib olla muidu problemaatiline koondumine sellest hoolimata lubatav, kui üks ühinevatest pooltest on raskustes olev äriühing ning konkurentsistruktuur halveneks vähemalt samas ulatuses sõltumata sellest, kas koondumine toimuks või mitte. Menetluse kestel esitasidki koondumise osalised koondumise lubamise lisaargumendina raskustes oleva äriühingu kaitse kohaldamise vajaduse, kuivõrd AB Baltic Mill kontserni kuuluva ettevõtja AS-i Rīgas Dzirnavnieks tootmine oli olnud pikema aja jooksul ebaefektiivne ja tema finantsseisund aasta-aastalt halvenenud.

Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt on võimalik raskustes oleva äriühingu kaitse põhimõtet kohaldada üksnes juhul, kui samal ajal on täidetud kolm kriteeriumit: (i) väidetavalt raskustes olev äriühing oleks sunnitud finantsraskuste tõttu lähitulevikus turult lahkuma; (ii) teatatud koondumisest vähem konkurentsi kahjustavad ostuvõimalused puuduvad; ning (iii) kui koondumist ei toimu, lahkuksid raskustes oleva äriühingu varad turult. Konkurentsiamet leidis, et kõik kolm raskustes oleva ettevõtja kaitse kriteeriumit olid täidetud ja juhul, kui koondumist ei toimuks, lõpetaks AB Baltic Mill tütarettevõtja AS Rīgas Dzirnavnieks tõenäoliselt äritegevuse ning tema varad väljuksid turult. Raskustes oleva äriühingu kaitse kohaldamise puhul on oluline, et koondumise kaudu jätkaksid need tootmisvarad tegevust, mis ilma koondumiseta turult lahkuksid.

Lisaks esitas A/S Dobeles Dzirnavnieks koondumisest tuleneva konkurentsikahjustuse ärahoidmiseks ja raskustes oleva äriühingu kaitse argumendi toetamiseks ettepaneku kohustuste võtmiseks. Võetavate kohustuste sisu on tagada AS-i Rīgas Dzirnavnieks tootmisüksuse jätkuv opereerimine ja hinnatõusu piiramine.

Konkurentsiamet leidis, et kuna AS-i Rīgas Dzirnavnieks võib lugeda raskustes olevaks äriühinguks ja A/S-i Dobeles Dzirnavnieks tehtud ettepanek kohustuste võtmiseks toetab AS-i Rīgas Dzirnavnieks tootmisvarade turule jäämist, mis koondumiseta lahkuksid turult, ei muutu koondumise tulemusena konkurentsiolukord koondumise mõjutatud kaubaturgudel halvemaks kui olukorras, kui AS Rīgas Dzirnavnieks lahkuks turult. Ühtlasi annab kohustuste kehtivuse periood turul tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse kohaneda turul toimunud muutusega. Seetõttu lubas amet A/S-i Dobeles Dzirnavnieks ja AB Baltic Mill koondumise tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.