Organisatsioonist

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning ebaausate kaubandustavade üle. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Konkurentsiameti ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel.

Konkurentsiteenistus teeb konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda, teeb järelevalvet ebaausate kaubandustavade üle ning tegeleb konkurentsiteadlikkuse parandamisega. Regulatsiooniteenistus teeb järelevalvet ja reguleerib hindu elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on ka nende ning raudtee- ja postiteenuse turu kontrollimine. Lisaks lahendab amet lennujaama- ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja sündmuste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest vastutab koostöö ja tugiteenuste teenistus, mis osutab lisaks Konkurentsiametile teenust ka Andmekaitse Inspektsioonile ja Patendiametile. Suurem osa teenistujaid on omandanud kõrghariduse majanduse või õigusteaduse valdkonnas. Lisaks on teenistujaid, kelle eriala on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjalitehnoloogia.

2023. aasta lõpu seisuga töötas ametis

  • 11 nõunikku

  • 11 vanemanalüütikut

  • 8 juristi

  • 3 eksperti

  • 2 analüütikut

  • 1 menetleja

  • 1 uurija

Konkurentsiamet toetab teenistujate aktiivset ning tervislikku eluviisi läbi Stebby programmi, makstes teenuste eest 75 eurot kvartalis inimese kohta. Nagu traditsiooniks saanud, korraldati ka sel aastal suveseminar, mille raames keskenduti tervete suhete ja suhtlemise saladustele ning tehti eeltööd Konkurentsiameti strateegiakaardi loomiseks.

Alateemad: