Kirisaadetiste edastamise kiiruse kvaliteet

Postiseadus näeb ette, et olenemata edastamise kiirusest, tuleb vähemalt 90% riigisisestest universaalse postiteenuse lihtkirjadest toimetada saajale kohale ettenähtud aja jooksul. Seega vastavalt kas ühe või kolme tööpäevaga. Selle nõude täitmise kontrollimiseks näeb postiseadus ette, et universaalse postiteenuse osutaja tagab temast sõltumatu isiku poolt kontrolli. Lisaks sellele on ka Konkurentsiamet aeg-ajalt teostanud järelevalve raames kontrolli riigisiseste lihtkirjade edastamise kiiruse üle.

Viimati kontrollis Konkurentsiamet lihtkirjade edastamist 2022. aasta sügisel. Selleks postitati septembris ja novembris kokku 1000 lihtkirja. Prognoosidele tuginedes võis eeldada, et soodsama valiku tekkides valib ligi 90% saatjatest selle teenuse. Umbes 10% jaoks on kirja edastamise kiirus siiski tähtis ja nemad valivad kallima teenuse. Vastavalt sellele saadeti 101 testkirja prioriteetsena (ühetööpäevane kättetoimetamine) ja 899 testkirja tavalise kättetoimetamise ajaga (kolmetööpäevane kättetoimetamine). Kirju postitati kõikides maakondades nii maal kui ka linnas. Postitamine toimus läbi Eesti Posti kirjakastide, mis asuvad välitingimustes ööpäev läbi ligipääsetavates kohtades. Igasse kirjakasti postitati ainult üks kiri ja märgiti üles, millal toimub vastava kirjakasti järgmine tühjendamine. Tühjendamise ajad olid toodud kirjakastil. Seejärel oodati kontrollis osalenud saajatelt infot, millal jõudis kiri nende postkasti. Kirja kulgemise ajaks loeti aeg, mis jäi kirja postitamisele järgnenud tühjendamise kuupäeva ja kirja kättesaamise kuupäeva vahele. Arvesse läksid vaid tööpäevad.

Kontrollpostitusega selgus, et 1000 saadetud kirjast sai tulemuste kajastamisel arvesse võtta 967 kirja, kuna 21 kirja puhul ei olnud kättetoimetamise kuupäev tuvastatav ja 12 kirja läksid kaduma. Õigel ajal jõudis kohale 937 kirja ehk 95,7%. Nendest prioriteetseid kirju jõudis õigel ajal kohale 83 ehk 85,6% ja tavalisi kirju jõudis õigel ajal kohale 854 ehk 96,8%. Kusjuures kõikidest hilinemistest 73,3% olid ühepäevased. Saajateni ei jõudnud 12 kirja kõikidest postitatud kirjadest ehk 1,2%. Need kirjad loeti kadunuks.

Konkurentsiameti 2022. aasta septembris ja novembris läbi viidud kontrollpostitus näitas, et riigisisese lihtkirja edastamise kiirus vastab postiseaduses kehtestatud nõudele vaid tavaliste kirjade edastamisel. Nõue on vähemalt 90%, kuid prioriteetsete kirjade tulemus oli 85,6%, mis jääb alla nõutava tulemuse. Tavaliste kirjade tulemus oli 96,8%.