Ülevaade raudteeturust

Foto: Kersti Telve

Konkurentsiamet rakendab raudteeteenuste turul meetmeid diskrimineeriva või muul viisil ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamiseks. Samuti on Konkurentsiameti üheks oluliseks ülesandeks raudtee-ettevõtjate esitatud kaebuste lahendamine. Kui raudtee-ettevõtja leiab, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on raudteevõrgustiku teadaande kinnitamisel, läbilaskevõime jaotamisel, koordineerimismenetluse korraldamisel, läbilaskevõime ammendunuks tunnistamisel, liiklusgraafiku koostamisel, liiklusjuhtimise korraldamisel, uuenduste planeerimisel, hooldustööde tegemisel või kasutustasu määramisel teda ebaõiglaselt kohelnud, võib ta esitada Konkurentsiametile kaebuse.

Eestis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, kelle majandamisel olev raudtee on määratud avalikuks kasutamiseks AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS. AS Eesti Raudtee haldab 1229 km raudteed ning osutab raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise teenust raudteeveo-ettevõtjatele ja veeremiomanikele koos liikluse korraldamisega. Edelaraudtee AS haldab sarnaste teenuste osutamisel 222,1 km raudteed.

Joonis. AS Eesti Raudtee (joonisel sinisega) ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS (joonisel rohelisega).

Raudteeliikluses korraldataval reisijateveol on pädevaks ametiasutuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning (valla-või linnasisesel sõitjate veol võib selleks olla ka kohalik omavalitsus. MKM on sõlminud avaliku teenindamise raamlepingu aastateks 2018-2022 AS-ga Eesti Liinirongid (vastavalt ettevõtja kaubamärgile Elron) kogu Eesti sisese avaliku reisijateveomahu ulatuses. Rahvusvahelisel reisirongiliinil Tallinn-Peterburi-Moskva teostas reisijatevedu AS GoRail, kellelt saab lisaks osta sõidupileteid kõikidele Baltimaade, SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade reisirongidele, sh ka Soome ja Venemaa vahelistele jätkureisidele.

2021. aasta seisuga omasid raudteekaubaveo tegevuslubasid 13 ettevõtjat, kuid neist enamuse tegevus piirdus mitteavalikel raudteedel ehk lokaalse iseloomuga kaubavedude teostamisega (nt sadamad ja kaevandused). Suurimaks avalikul raudteel opereerivaks ettevõtjaks oli AS Operail.

Statistikaameti andmetel oli mullu raudteel sõitjaid kokku veidi üle 6 miljoni. Võrreldes 2020. aastaga kasvas sõitjate arv 2% võrra. Rongisõitjate arvu mõjutas eelmisel aastal jätkuvalt koroonaviiruse levik. Rongisõite tehti maist oktoobrini igas kuus üle 500 000, ülejäänud kuudel aga vähem. Võrreldes aasta varasemaga sõitjate arv küll kasvas, kuid 2019. aasta tulemusest oli see enam kui neljandiku võrra väiksem. Kui 2020. aasta alguses toimis veel ka rongiliiklus Venemaaga, siis 2021. aastal rahvusvahelisi reise teha ei saanud. Sõitjakäive oli 290 miljonit sõitjakilomeetrit, mis on 10% rohkem kui 2020. aastal, kuid neljandiku võrra väiksem kui 2019. aastal.

Avalikul raudteel veeti 11,9 miljonit tonni kaupa, mis on 6% rohkem kui 2020. aastal, kuid 10% vähem kui 2019. aastal. Avalikul raudteel veetud kaup moodustas poole kogu raudteedel veetud kauba kogusest. Võrreldes 2020. aastaga kaupade vedu avalikul raudteel jaanuarist juunini kasvas, juulist septembrini ning aasta viimastel kuudel novembris ja detsembris aga langes.

Enamiku ehk 80% avalikul raudteel veetud kaubast moodustas transiitkaup, 10% välismaalt saabuv kaup ja 2% välismaale veetav kaup. Veosekäive avalikul raudteel oli 1,85 miljardit tonnkilomeetrit ehk viiendiku võrra rohkem kui 2020. aastal, kuid veidi väiksem kui 2019. aastal(1)

Olulisena saab lisaks välja tuua, et seoses Rail Baltica raudtee ehitusega, mis ühendab tulevikus Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega, siis kui 2021 aastal alustati Eestis Rail Balticu projektis kuue raudteetaristu ehitusega ning tehti ettevalmistusi terminalide rajamiseks, siis aastal 2022 läheb ehitusse 10 raudteega ristuvat rajatist ning selle aasta koguinvesteering ulatub ligi 70 miljoni euroni (2).

Hetkel Konkurentsiameti ülesandeid puudutavaid raudteeseadusandluse muudatusi ette näha ei ole. 

-------------------------
(1) https://www.stat.ee/et/uudised/vaikesest-kasvust-hoolimata-ei-joudnud-rongisoitjate-arv-kriisieelsele-tasemele

(2) https://rbestonia.ee/pressiteated/2022-aastal-jouavad-ehitusse-kumned-rail-baltica-rajatised/