Elektrilevi järelevalvemenetlus

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse seoses Elektrilevi võrgus aset leidnud ulatuslike elektrikatkestusega sügiskuudel. Amet tuvastas, et Elektrilevil on rikete likvideerimise meeskondade defitsiit, kuid peamiselt ka ressursipuudus juhtimiskeskuses, mille tõttu tekivad juhtimiskeskuses pikad kõneootejärjekorrad ja rikkeid likvideerivate meeskondade töö viibib. Elektrilevil puudub piisav võimekus automaatselt rikkeid tuvastada peamiselt madalpingevõrgus ning väikeses osas keskpingevõrgus, mistõttu on elektrikatkestuse algusaja määramine ebatäpne ning sellepärast võib tarbija võrgutasu vähendamise suurus teatud juhtudel olla tegelikkusest väiksem. See toob tarbijatele kaasa pikemad elektrivarustuse katkestused. Vastava võimekuse puudumine toob kaasa varustuskindluse näitajate ebatäpsuse ja reaalsele olukorrale mittevastavuse Elektrilevi võrgus. Konkurentsiameti hinnangul on Elektrilevi küll astunud vajalikke samme katkestuste likvideerimise ja kriisijuhtimise protsessis võrreldes 2022. aasta detsembriga, mil toimusid ulatuslikud võrguühenduse katkestused Saare maakonnas, kuid Elektrilevi kitsaskohaks on jätkuvalt kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumine raamlepingutes, mille tõttu on rikkemeeskondande operatiivsem kaasamine piirkondade vahel keerulisem. Konkurentsiamet on tuvastanud, et novembri ja detsembrikuu rikked on peamiselt tingitud sellest, et Elektrilevil on puudujääk liinikoridoride hoolduses.

Hooldusvajadusega liinikoridorid on Elektrilevil hooldamata jäänud 28% ulatuses, mistõttu murduvad tugeva tuule / suure lume korral puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke elektrikatkestusi. Seetõttu tegi Konkurentsiamet Elektrilevile ettekirjutuse ja kohustab Elektrilevi töötama välja tegevuskava kõikide hooldusvajadusega liinikoridoride hooldustööde läbiviimiseks. Lisaks tuleb töötada välja tegevuskava, kuidas kriisiolukorras võrgukatkestuste likvideerimistöid tegevate ettevõtete meeskondi paremini ja operatiivsemalt kaasata, ning kava Elektrilevi OÜ ressursipuuduse leevendamiseks. Ka peab Elektrilevi üle vaatama tarbijate hulga, kellel katkestuste tõttu võrgutasusid vähendatakse. Konkurentsiamet viib läbi eraldi menetluse, mille käigus hinnatakse investeeringuid, mille Elektrilevi on juba teinud või plaanib tulevikus teha võrgu varustuskindluse tagamise nõuete täitmiseks.