Eessõna

Hea lugeja!

On hea meel esitleda 2023. aasta Konkurentsiameti aastaraamatut. Leiad siit ülevaatliku info meie eelmise aasta jõupingutustest ja saavutustest avatud turgude kaitsmisel ja õiglaste hindade tagamisel Eestis.

Viimase paarikümne aasta keskmine koondumisteadete arv on 34 teadet aastas. 2023 ei olnud selles mõttes suur erand, sest saime aasta jooksul 32 koondumise teadet. Viisime aasta jooksul läbi 15 menetlust, millest 9 lõpetasime ja 6 jätkuvad ka 2024. aastal. Seejuures arvutasime välja ka nn tarbijakasu ning meie arvestus näitab, et perioodil 2020–2022 võimaldas ameti tegevus tarbijatel säästa kokku ligi 45 miljonit eurot. See on ligi 10 eurot aastas iga Eesti elaniku kohta. Järelevalvetegevuses oli meie fookus suunatud muuhulgas energia- ja kütuseturule ning kino- ja apteegiturule, aga tegelesime näiteks ka AS Maag Grupi ja AS HKScan Estonia ühinemisega, mis kujunes omajagu väljakutseks nii võimaliku turgu valitseva seisundi pärast kui ka selles osas, kuidas see tehing tegelikult ka konkurentsi mõjutab.

Ka majandusregulatsioonis oli taaskord töörohke aasta – viisime läbi üle tuhande haldusmenetluse või -toimingu, sealhulgas menetlesime ligi 300 hinnamenetlust ja enam kui 600 kaebust või päringut. Majandusregulatsioonile allutatud sektorites nagu vesi, kaugküte, gaas olime samuti aktiivsed ja tuletasime igal võimalusel ettevõtjatele ennetavalt meelde nende seaduslikku kohustust sisendhindade odavnemise korral alandada ka tariife. Selle tulemusena vähenesid mitmetes piirkondades nii vee kui ka kaugkütte hinnad, seda ajal, mil tarbijahinnad on üha kasvanud. Arvutasime ka siin kokku tarbijakasu, ning meie tõhus hinnaregulatsioon tõi tarbijale 2023. aastal ligikaudu 70 miljoni euro suuruse kokkuhoiu. See tähendab, et majandusregulatsiooni tulemusena jäi tarbijale 2023. aastal keskmiselt 50 eurot alles. Majandusregulatsioonis oli sel aastal oluliseks fookusvaldkonnaks monopoolsete ettevõtjate järelevalve, eriti elektri- ja gaasivõrkudes. Amet viis läbi järelevalve Elektrilevi OÜ kohta, mis oli tingitud sellest, et ettevõtja võrgus on viimasel ajal toimunud mitmed ulatuslikud katkestused, mida ei saa üksnes ilmastikuoludega põhjendada. On rõõm tõdeda, et ettevõtja on tänaseks astunud olulisi samme, et olukorda parendada ja oma nii oma kriisijuhtimist kui ka süsteemselt tähtsate varade hooldust tõhustada.

On rõõm tõdeda, et 2023. aasta oli ka edukas koostööaasta, nii väliste koostööpartneritega, aga ennekõike siseriiklikul tasemel ettevõtjate, ministeeriumite ja ka muude sidusrühmadega. End kord juba õigustanud koostöövormidega tahame ka jätkata, sest usume, et parem on lahendada majandusregulatsiooni ja konkurentsijärelevalve küsimused ennetamise ja dialoogi abil kui järelevalvemenetluse ja jõu rakendamisega. Usun, et selline lähenemisviis mitte ainult ei muuda majandus- ja 5 konkurentsjärelevalvet efektiivsemaks, aga aitab kasvatada ka mõlemapoolset usaldust ning ennekõike viib sidusrühmade huvid kooskõlla avalike teenuste eesmärkidega.

Oleme uhked ka täiustunud tööriistakasti üle, mis lisaks tavapärasele turuanalüüsile ja -uuringule võimaldab hakata juurutama ka andmeanalüüsi tööriistu. Usume, et digipädevuste kasvatamine ja tehnoloogiliste lahenduste kasutamine tugevdab oluliselt meie oskust turul toimuvat hinnata, ennekõike aga aitab see senisest tõhusamalt ja täpsemalt tuvastada konkurentsi või tarbijat kahjustavat käitumist.

Kõik 2023. aasta menetlused, nagu ka konkurentsiteenistuse tegevuse ümberkorraldamine, on olulised ja toetavad ameti tegevust selles suunas, et tagada tarbijatele usaldusväärsed ja kvaliteetsed teenused, ennekõike aga avatud turud ja õiglased hinnad. Jätkame tarbijate jaoks kriitiliste turgude jälgimise ja analüüsimisega ka 2024. aastal, ning tegeleme sellega, et avalikkus saaks meie tegevustest aru ja meie tegevusest oleks tarbijatele reaalselt ka kasu. Oleme pühendunud valvsa järelevalve jätkamisele, et Eesti turud jääksid konkurentsile avatuks ja hinnad oleksid õiglased sõltumata sellest, missugune on hetke geopoliitiline või majanduslik olukord.

Lugupidamisega

Evelin Pärn-Lee