Soojus

Erinevalt elektri ja gaasi hinnast ei kujune kaugkütte hind turutingimustes, vaid selle kooskõlastab Konkurentsiamet. Kaugkütte tarbimine Eestis on 4 200 GWh aastas. Konkurentsiameti kooskõlastatud soojuse piirhinnaga kaugküttepiirkondi on 159, millest 125-es on müügimaht alla 10 000 MWh aastas. 

Kaugküttesektor on viimase kümnendi jooksul teinud läbi väga olulise arengu. Kui aastal 2008 toodeti soojust näiteks Utilitas Tallinna kaugküttevõrku pea 100% maagaasist, siis täna on seal gaasi osakaal vähenenud 34 protsendile. Analoogselt on gaasi- ja vedelkütuse tarbimine vähenenud ka teistes kaugküttevõrkudes. Suurematest kaugküttevõrkudest on soojuse tootmine Tartus ja Pärnus valdavalt puiduhakkel ning Narvas ja Kohtla-Järve-Jõhvi-Ahtme piirkonnas valdavalt põlevkivil ja põlevkivigaasil. Valdavalt puiduhakkest toodavad soojust ka maakonnakeskuste soojusettevõtted. Soojuse tootmise osakaal, kus kütusena kasutatakse vaid gaasi või põlevkiviõli, on langenud 5-le protsendile. Kõige enam on tooni andnud Advenile kuuluvad maagaasi kasutavad soojusvõrgud Tallinnas.

Kaugkütte osas on oluline jätkata üleminekut taastuvenergiale, samuti maagaasi ja õli osakaalu vähendamist. Tähtis teema on ka Ida-Virumaa soojusvarustuse tulevik. Seni on põlevkivi ja uttegaas taganud soodsa soojuse hinna, kuid rohepöörde mõttes on tegemist probleemse soojusvarustusega.

Kuna soojuse tootmine on monopoolne valdkond, kus tarbijal ei ole võimalik teenusepakkujat valida, siis kooskõlastab kaugküttehinda (nii tootmise kui võrguteenuse hinda) Konkurentsiamet. Soojuse tootmise osas on kaugkütteseaduses sätestatud teatud tingimustel vaba juurdepääs soojusvõrgule. Konkurentsiametil on õigus hinnata soojusvarustuse majanduslikku tasuvust ning juhul, kui tootmine on majanduslikult ebaefektiivne, on õigus nõuda võrguettevõtjalt konkursi välja kuulutamist.

Narva soojus

Viimase aja üheks olulisemaks soojuse ostu väljakuulutamise konkursiks on AS Narva Soojusvõrk poolt avaldatud soov sõlmida Narva piirkonna kaugküttevõrgu kütmiseks sõlmida pikaajaline lepingu soojuse ostmiseks kogumahus kuni 450 000 MWh aastas nimivõimsusega 200 MW. Tehnoloogilise neutraalsuse printsiibist tulenevalt võivad konkursil osaleda nii ettevõtjad, kes kavandavad selle mahu tagamiseks ehitada uue käitise (mh koostootmisjaama) kui ka tootja juba olemasoleva tehnoloogia baasil. AS Narva Soojusvõrk esitas ametile konkursitingimused kooskõlastamiseks 30.12.2021.