Ametist

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning ebaausate kaubandustavade üle. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Konkurentsiameti ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel. Konkurentsiteenistus teeb konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda, teostab järelevalvet ebaausate kaubandustavade üle ning tegeleb konkurentsi teadlikkuse parandamisega. Regulatsiooniteenistus teeb järelevalvet ja reguleerib hindu elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on ka nende ning raudtee- ja postiteenuse turu kontrollimine. Lisaks lahendab amet lennujaama- ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja sündmuste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest vastutab koostöö ja tugiteenuste osakond.

Ameti struktuur

 

2022. aasta lõpu seisuga töötas ametis 53 teenistujat.

 Teenistujate soo ja vanuseline jaotus

 Teenistuja keskmine ametis töötatud aeg

Suurem osa teenistujaid on omandanud kõrghariduse majanduse või õigusteaduses valdkonnas. Lisaks on teenistujaid, kelle eriala on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjalitehnoloogia.

2022. aasta algusest alustas Konkurentsiameti koosseisus Tatari 39 tänava majas tööd Konkurentsiameti, Patendiameti ja Andmekaitse Inspektsiooni ühine koostöö ja tugiteenuste osakond. Uue osakonna teenuste portfelli kuuluvad personalijuhtimine, halduskorraldus, riigivara ja vahendite haldamine, finantsarvestus ja aruandlus.