RAGN-SELLS AS-i ja Aktsiaselts Väätsa Prügila koondumisele loa andmine koos kohustustega

RAGN-SELLS AS on jäätmekäitlusettevõtja, mis tegeleb peamiselt olmejäätmete kogumise ja veoga. Lisaks kuulus RAGN-SELLS AS-ile osalus OÜ-s AMESTOP, mis tegeleb Jõgevamaal Tormas asuva prügila haldamisega. Aktsiaselts Väätsa Prügila tegeleb Järvamaal Väätsa lähedal asuva prügila (Väätsa prügila) opereerimisega.

2021. aasta detsembris esitas RAGN-SELLS AS Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt soovis RAGN-SELLS AS omandada valitseva mõju Aktsiaseltsi Väätsa Prügila üle. Tegemist oli teise korraga, kui Konkurentsiamet menetles RAGN-SELLS AS-i ja Aktsiaseltsi Väätsa Prügila koondumist. Nimelt keelas Konkurentsiamet 21.09.2018 otsusega nr 5-5/2018- 058 RAGN-SELLS AS-i tütarettevõtja OÜ R-S Valdus ja Aktsiaseltsi Väätsa Prügila ettevõtja osa koondumise. Koondumise menetlemisel selgus, et koondumine mõjutaks eelkõige kahte üksteisega vertikaalselt seotud jäätmekäitlusteenust: (i) olmejäätmete kogumine ja vedu ning (ii) segaolmejäätmete lõppkäitlus prügilates. Kuivõrd mõlemad kaubaturud olid väga kontsentreeritud, siis oleks koondumine Konkurentsiameti hinnangul kahjustanud konkurentsi kummalgi kaubaturul. Vertikaalselt seotud olmejäätmete käitlusteenuste koondumine ühe ettevõtja kätte oleks andnud talle olulised eelised väheste konkurentide ees ja seeläbi kahjustanud konkurentsi.

OÜ R-S Valdus esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks ja koondumise lubatavuse tuvastamiseks. Tallinna Halduskohus tegi novembris 2020 otsuse, millega jättis OÜ R-S Valdus kaebuse rahuldamata, seejärel esitas OÜ R-S Valdus apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Oktoobris 2021 tegi OÜ R-S Valdus avalduse kaebusest loobumise kohta ning Tallinna Ringkonnakohus lõpetas menetluse ja tühistas Tallinna Halduskohtu otsuse. Kaebusest loobumise tingis asjaolu, et RAGN-SELLS AS osales edukalt Paide Linnavalitsuse ja Türi Vallavalitsuse korraldatud avalikul enampakkumisel Aktsiaseltsi Väätsa Prügila aktsiate müügiks. Detsembris 2021 esitas RAGN-SELLS AS Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt soovis omandada valitseva mõju Aktsiaseltsi Väätsa Prügila üle.

Koondumise teistkordse menetlemise käigus oli Konkurentsiametil eelkõige vajalik analüüsida, kas ja millised asjaolud on võrreldes varasema koondumise menetlusega muutunud. Selgus, et vahepealse aja jooksul olid jäätmekäitluse valdkonnas aset leidnud mõned muutused, mis mõjutasid ka konkurentsiolukorda ning valdkonnas tegutsevate ettevõtjate äritegevust. Olulisematena võib välja tuua eelkõige järgnevad asjaolud. Esiteks, omandatav ettevõtja Aktsiaselts Väätsa Prügila ei tegele 2022. aastast sortimisvõimekuse puudumise tõttu jäätmete ladestamisega, vaid tarnib vastuvõetud jäätmed Enefit Green AS-i Iru Elektrijaama. Teiseks, Iru Elektrijaam 2022. aastast jäätmeid ei impordi, mis omakorda tähendab, et konkurents prügilates vastuvõetavate jäätmete osas oli veelgi suurenenud. Selgituseks on siinjuures oluline esile tuua, et Konkurentsiamet oli juba varasema koondumise menetlemise käigus leidnud, et segaolmejäätmete põletamine Iru Elektrijaamas ei ole asendatav segaolmejäätmete vastuvõtmisega (ja taaskasutuse või ladestamisega) prügilates. Kuivõrd segaolmejäätmete põletamine on tulenevalt jäätmehierarhia põhimõttest seatud esikohale, siis veetakse esmajärjekorras segaolmejäätmed Iru Elektrijaama nendest soojus- ja elektrienergia tootmiseks. Kõik segaolmejäätmed, mis jäävad sellest üle, käideldakse enamjaolt prügilates. Kolmandaks, võrreldes eelneva menetlusega, kus RAGN-SELLS AS-i ühise valitseva mõju alla kuuluv OÜ AMESTOP opereeritav Torma prügila oli sulgemisel, siis 2020. aastal valmis Torma prügilas uus ladeala ning prügila äritegevus taaskäivitus. Seega RAGN-SELLS AS tegeles juba koondumise eelselt prügilas jäätmete vastuvõtmisega Torma prügila kaudu.

Koondumine mõjutas eelkõige olmejäätmete kogumist ja vedu ning jäätmete vastuvõtmist, taaskasutamist ja ladestamist prügilates. Segaolmejäätmete prügilatesse viimisel kehtib endiselt läheduse printsiip, st segaolmejäätmeid veetakse eelkõige lähimasse prügilasse. Seetõttu ei konkureeri kõik prügilad omavahel Eesti eri piirkondadest kogutavate segaolmejäätmete vastuvõtmise nimel. Konkurentsiamet leidis, et Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas konkureerib Väätsa prügila eelkõige Paikre prügilaga ning ka Torma prügilaga. Selles piirkonnas on olmejäätmete kogumisel ja vedamisel RAGN-SELLS AS-il peamiselt vaid üks konkurent – Eesti Keskkonnateenused AS. Konkurentsiamet oli seisukohal, et sarnaselt varasema koondumise menetlusega võib koondumine kahjustada konkurentsi kummalgi kaubaturul.

Koondumisest tuleneva konkurentsi kahjustava mõju ärahoidmiseks tegi RAGN-SELLS AS ettepaneku kohustuste võtmiseks. Kohustuste sisu oli eelkõige RAGN-SELLS AS-i osaluse võõrandamine Torma prügilat opereerivas OÜ-s AMESTOP (kõrvaldades seeläbi horisontaalse kattuvuse RAGN-SELLS AS-i ja Aktsiaseltsi Väätsa Prügila äritegevuste vahel segaolmejäätmete vastuvõtmisel ja ladestamisel) ning toimingud seoses Aktsiaseltsi Väätsa Prügila keskkonnakompleksloaga.

Konkurentsiamet hindas pakutud kohustusi ja leidis, et võetavad kohustused kõrvaldavad tõhusalt nii koondumise osaliste äritegevuste horisontaalsest kattuvusest kui ka vertikaalsest seosest tulenevad konkurentsiprobleemid segaolmejäätmete vastuvõtmisel ja ladestamisel prügilates. Seetõttu andis Konkurentsiamet RAGN-SELLS AS-i ja Aktsiaseltsi Väätsa Prügila koondumisele loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.