Lõppes lennujaamatasude vaidlus

2011. aastal võeti lennundusseadusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/12/EÜ8 lennujaamatasude kohta, mille eesmärk oli kehtestada Euroopa Liidus lennujaamatasusid reguleeriv üldine raamistik. Direktiivi põhimõtted, mis viidi sisse lennundusseadusesse, kohaldusid Eesti suurima reisijate arvuga lennujaamale, milleks on AS Tallinna Lennujaam. Lennundusseadusest tuleneb, et kui lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajad ei ole uutes tasumäärades kokkuleppele jõudnud, võivad nii lennujaama haldaja kui ka lennujaama kasutajad pöörduda Konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust.

Tallinna Lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel ning sama aasta oktoobris pöördus lennukompanii Ryanair Konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust koos kaebusega Tallinna Lennujaama rikkumiste tuvastamiseks.

24.04.2023 otsusega luges Konkurentsiamet Tallinna Lennujaama tasud põhjendatuks. Menetluses ei tuvastatud, et Tallinna Lennujaam oleks lennujaamatasude määramisel seaduse ja lennujaamatasude arvestamise metoodika vastu eksinud. Küll juhtis Konkurentsiamet tähelepanu sellele, et Tallinna Lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, millele arvestatavat alternatiivi ei ole. Seetõttu tuleb Tallinna Lennujaamal oma tegevuses järgida konkurentsiseaduse nõudeid ja keelatud on rakendada võrdväärsete kokkulepete korral erinevaid tingimusi, pannes sellega mõned lennuettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Kooskõlas lennundusseaduses sätestatud alustega avalikustas Tallinna Lennujaam Konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja rakendas neid pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates, s.o alates 10. maist 2023.

Konkurentsiameti otsus, millest on välja jäetud ettevõtjate ärisaladus, on kättesaadav ameti dokumendiregistris..