Gaasituru arengud 2022. aastal

2022. aasta algus tõi kaasa gaasihindade vähenemise vahemikku 70–100 €/MWh, kuid kahjuks ei kestnud madala hinna periood kuigi kaua. Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu häiris oluliselt maailma energiasüsteemi. See põhjustas kõrgetest energiahindadest tingitud raskusi ja suurendas energiajulgeolekuga seotud probleeme, tuues esile EL-i liigse sõltuvuse Venemaalt imporditavast gaasist, naftast ja kivisöest. Probleemi lahendamiseks hakati astuma samme energiasõltuvuse vähendamiseks Venemaast. Üks tähtsam samm oli uus EL-i regulatsioon, mille kohaselt pidid gaasihoidlate omanikud täitma 1. novembriks 2022 vähemalt 80% hoidlatest, et tagada talve varustuskindlus.

Konkurentsiamet soovis süsteemihaldur Eleringilt hinnangut stsenaariumi kohta, kus Venemaa gaasivarustus on täielikult katkestatud ning Baltimaad ja Soome sõltuvad vaid Incukalnsi gaasihoidla ning Klaipeda terminali varustusest. Eleringi hinnangul oli sellisel juhul tõenäoline, et riikide gaasivarustuses tekivad puudujäägid. Sellise olukorra puhul tuleb käivitada stsenaarium gaasitarbimise piiramiseks ja maagaasiseaduse § 261 punkti 2 alusel määratletud kaitstud tarbijate gaasivarustuse tagamiseks.

2022. aasta märtsikuu alguses pidas Konkurentsiamet koosoleku Läti, Leedu ja Soome energiaturu regulaatorite juhtidega, kus rõhutati riikidevahelist solidaarsust gaasivarustuse koordineerimisel ning vajadust pöörduda riikide valitsuste poole kriisiolukorras kasutatavate meetmete koordineerimiseks. Lisaks toimus märtsis gaasituru kriisikomisjoni koosolek, mille käigus tutvustati gaasisüsteemi toimimist defitsiidi tingimustes ning lühiajalisi abinõusid gaasi tarbimise piiramiseks.

2022. aasta aprillis tegi Eesti Vabariigi Valitsus põhimõttelise otsuse, et Eesti loobub veel sel aastal Venemaa gaasi impordist. Otsuse elluviimiseks tuli rajada 2022. aasta sügiseks Paldiskisse võimalus veeldatud maagaasi vastu võtta ja hankida 1 TWh ulatuses riiklik gaasivaru Läti gaasihoidlasse.

17.05.2022 kuulutas Eesti välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme, mis annab EL-i regulatsiooni kohaselt kriisiolukorras lisavõimalused gaa

2022. aasta juulikuus esitas Euroopa Komisjon ettepaneku uute õiguslike vahendite ja Euroopa gaasinõudluse vähendamise kava kohta, et vähendada 1. augustist 2022 kuni 31. märtsini 2023 gaasinõudlust 15%.

2022. aasta oktoobrikuus esitas Floating Lng Terminal Finland Oy Konkurentsiametile kooskõlastamiseks veeldatud gaasi terminali kasutamise tüüptingimuste paketi, mis koosnes terminali reeglitest ja terminali teenuse lepingust, ühisterminali reeglitest ja kasutuslepingust, üldtingimustest ning lisadest. LNG-terminali tüüptingimuste kooskõlastamise ajend on Eestisse ja Soome rajatav veeldatud gaasi terminali vastuvõtuvõimekuse loomine. Konkurentsiamet ja Soome Energia Ameti alustasid koostööd, et täpsustada ja kontrollida kooskõlastamiseks antud tüüptingimusi. Oktoobri keskpaigast kuni novembri keskpaigani viisid ametid läbi ühise konsultatsiooni LNG-terminali kasutamise lepingu tüüptingimuste kohta ja kooskõlastasid LNG tüüptingimused. LNG tüüptingimuste kooskõlastamine oli eelduseks, et Inkoo terminalist saab hakata turuosalistele LNG-d müüma.

2022. aasta oktoobrikuu lõpuks olid Euroopa gaasihoidlad 94% täidetud ja olemasolevatest LNG-terminalidest ja riikidevahelistest torujuhtmetest gaasi mahalaadimiseks ning edasitoimetamiseks enam ei piisanud. Tekkis olukord, kus laevu kasutati ujuvate hoidlatena. LNG ülepakkumine gaasiturul tõi kaasa järsu maagaasi börsihinna languse, mis kukkus esimest korda pika aja jooksul alla 100 €/MWh eest.

2022. aasta detsembri viimasel nädalal jõudis Soome Inkoo sadamasse LNG-laev Exemplar, mis mahutab kuni 68 000 tonni veeldatud maagaasi. Gasgrid Finland sõlmis Exemplari rentimiseks kümneaastase rendilepingu. LNG veetakse Inkoo terminalist Eestisse läbi Balticconnectori, mis on gaasitoru Eesti ja Soome vahel.