Järelevalve

2023. aasta järelevalve märksõnadeks on ameti suurenenud proaktiivsus ning vastavate valdkondade fookusteemadesse aktiivsem sekkumine.

Konkurentsiteenistus viis aasta jooksul läbi 15 menetlust, millest 9 lõpetati ja 6 jätkus 2024. aastal. Ühel juhul anti turuosalistele soovitus.

Koondumiste kontroll on tõhusa konkurentsijärelevalve nurgakivi. Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi eesmärgiga hinnata konkurentsiõiguslikke mõjusid ja ära hoida turgu valitseva seisundi tekkimist või tugevnemist, mille kaudu võidakse takistada tõhusat konkurentsi kaubaturul või selle olulisel osal. 2023. aastal esitati Konkurentsiametile 32 koondumise teadet, millest 6 osas algatati täiendav menetlus. 2023. aasta ühe olulisema täiendava menetluse näitena võib tuua AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia ja UAB “HKScan Lietuva” koondumise.

Regulatsiooniteenistus viis läbi 7 järelevalvemenetlust ja 13 kohtu-/vaidemenetlust. 2023. aastat iseloomustab proaktiivne järelevalve monopoolsete teenuste (soojuse piirhinnad, elektri ja gaasi võrguteenuste hinnad ja veeteenuste hinnad) osas. Aasta alguses lõpetati Elektrilevi järelevalvemenetlus Saaremaa ulatuslike katkestuste kohta, mille põhjal järeldati, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui ka reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude üle. Sügisel toimus taas mitu mastaapset katkestust, mille kohta algatas Konkurentsiamet uue järelevalvemenetluse – see lõppes Elektrilevile ettekirjutusega. Lisaks algatati Eleringi Kiisa avariireservjaama kohta järelevalvemenetlus. Seoses kütuste ja elektrienergia hindade langustega toodi alla ka reguleeritud teenuste hinnad, millest saab ülevaate sektorite trendide alt.

Lisaks järelevalvele peame oluliseks ka dialoogi turuosalistega ning oleme seadnud eesmärgiks olla ekspertorganisatsioon, kelle poole pöördutakse probleemide ennetamiseks ning kes on partneriks ettevõtjatele.

Alateemad: