Rahvusvaheline koostöö

2022. aasta oli rahvusvahelise koostöö poolelt konkurentsivaldkonnas mitmekesine. Kõige aktiivsemalt osaleti Euroopa konkurentsivõrgustiku töös, mille raames võeti osa arvukatest ala- ja töögruppide kohtumistest nii virtuaalselt kui ka kohapeal Brüsselis või liikmesriikides. Märtsis tegi Euroopa konkurentsivõrgustik ühisavalduse konkurentsiõiguse kohaldamise kohta Ukraina sõja kontekstis, milles muu hulgas toodi välja, et on ülimalt oluline tagada, et olulised tooted (nt energia, toit, tooraine) jääksid kättesaadavaks konkurentsivõimeliste hindadega ja et kriisi ei kasutataks ettevõtete võrdsete konkurentsitingimuste kahjustamiseks.

Traditsioonilise iga-aastase Balti riikide konkurentsikonverentsi võõrustaja oli sel aastal Läti konkurentsiasutus (Konkurences padome), kes tähistas konverentsiga ka oma 30. aastapäeva. Konverentsi fookuses olid probleemid, mis tekivad riiklike ja kohalike omavalitsuste asutuste ettevõtluses osalemisest, ja tänapäevased konkurentsiõiguse väljakutsed digiturgudel ning uuem konkurentsiõiguse kohtupraktika. Eesti Konkurentsiameti peadirektor osales koos teiste Balti riikide konkurentsiasutuste peadirektoritega vestlusvoorus, kus andis ülevaate Eestis toimunud olulisematest muudatustest konkurentsivaldkonnas. Lisaks arutasid Konkurentsiameti esindajad kolleegidega turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, koondumiste kontrolli, keelatud kokkulepete ja digitaalsete turgude juhtumeid.

30. aastapäeva tähistas konverentsiga ka Leedu konkurentsiasutus (Konkurencijos taryba). Konverentsil arutlesid ettevõtjad ja konkurentsiasutuste esindajad konkurentsi ja hinnaregulatsiooni olemuse ja tulevikusuundade teemal. Lisaks juubelikonverentsile toimus Vilniuses Balti konkurentsiasutuste juhtide kohtumine, kus peamine teema oli menetluste raames toimuv koostöö muu hulgas energiahindade ning piiriüleste koondumiste tehingute puhul.

Lisaks OECD konkurentsikomitee ja töögruppide kohtumistele juunis ja novembris/detsembris toimus detsembris ka ülemaailmne konkurentsifoorum (Global Forum on Competition), kus muude huvitavate teemade hulgas arutleti ka konkurentsiasutuste ja sektoriregulaatori koostoimimise teemal. Eesti Konkurentsiameti peadirektor tegi Eesti seisukohtadest sel teemal ka ettekande. Kuna Eesti Konkurentsiamet tegeleb nii konkurentsivaldkonna küsimustega kui on ka kindlate sektorite regulaator, siis ettekanne andis ülevaate võimalikest kokkupuudetest ja võimalustest omavahelises koostöös ning puudutas ka koostööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Samuti osaleti sel aastal ICN-i aastakonverentsil Berliinis ja võeti osa konkurentsialastest rahvusvahelistest seminaridest ja konverentsidest üle maailma.

24. mail 2022 korraldas Konkurentsiamet Tallinnas regionaalsel elektriturufoorumi ja 25. mail 2022 regionaalsel gaasiturufoorumi. Traditsioonilised regionaalsed kohtumised toovad kokku Balti, Soome, Rootsi ja Poola energiaregulaatorid, turuosalised ja poliitikakujundajad, et otsida koos lahendusi energeetikavaldkonna põletavatele probleemidele. Foorumite fookuses oli energiaturgudel toimuv. Lisaks toimus regulaatorite vaheline kaugkütteseminar, mille eesmärk oli arutleda võimaluste üle, mis leevendaksid hinnatõusu tarbijatele ning oleksid samal ajal ettevõtjate ja keskkonna vaatest mõistlikud.

Novembri lõpus osaleti Läti regulaatori korraldatud regionaalsetel (Balti riigid, Soome, Rootsi ja Poola) elektri- ja gaasiturufoorumitel Riias. Lisaks osaleti regulaatoritevahelisel kaugkütte ja veesektorite seminaril. Kaugküttes toimus arutelu soojuse hindasid mõjutavate tegurite üle, sealjuures nii kütuste hindade muutuste kui ka riiklike toetusmeetmete üle. Veesektoris oli arutelu all OECD soovitused veesektori arenguks.

 

Alateema