Regulatsiooniteenistus

Regulatsiooniteenistus teeb järelevalvet ja reguleerib hindu elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on energia ja vee sektorite ning raudtee- ja postiteenuste turu kontrollimine. Lisaks lahendab amet lennujaama- ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Energiasektoris toimunud muutused on olnud viimasel aastal väga suure tähelepanu all. Energia hinnašokk tuli väga tugevalt esile 2021. aasta detsembris ja jätkus ka 2022. aastal. Eestis on energiahinnad aastate jooksul muutunud, kuid üldiselt on need olnud madalamad kui paljudes teistes Euroopa riikides. See on tingitud Eesti suurest sõltuvusest põlevkivienergiast, mida riik kasutab suurel määral elektrienergia tootmiseks. Üks oluline faktor energiahindade muutumisel on ka CO2 heitkoguste hinna tõus, mis viimasel aastal on mitmekordistunud.

Venemaa sõjaline agressiooni Ukraina vastu mõjutas oluliselt ka maailma energia sektori varustuskindlust ja energiajulgeolekut.

Venemaa katkestas gaasitarned Euroopa Liidu liikmetele, mis omakorda mõjutas Euroopa gaasihinna indeksi TTF-i (title transfer facility) – maagaasi hinnas toimus võrreldes 2020. aastaga viiekordne tõus. Maagaasi tarbimist EL-i liikmesriikidesse on oluliselt vähendatud ning seda eelkõige Balti-Soome regioonis. 2022. aasta keskmiseks elektrienergia hinnaks kujunes Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 192,82 €/MWh, mis oli 2021. aasta hinnast (86,73 €/MWh) üle kahe korra kõrgem. Lisaks elektri ja CO2 hinnatõusule kasvasid oluliselt ka maagaasi ja puiduhakke hinnad. Eeltoodud muutused mõjutasid oluliselt ka monopoolsete ettevõtjate hindasid, sh nii elektri ja gaasi võrgutasusid kui ka soojuse ja veeteenuste hindasid.

Energiakriis on oluliselt mõjutanud ka regulatsiooniteenistuse töömahtu nii seadusandluste muudatustega, mille alusel kooskõlastatakse kõikide vee-ettevõtjate veeteenuste hinnad, kui ka näiteks täiesti uue regulatsiooni rakendamisega ehk universaalteenuse hinna kehtestamisega. Regulatsiooniteenistus viis 2022. aastal läbi 1013 haldusmenetlust, mis on mitu korda suurem maht kui eelnevatel aastatel. Sealjuures teostati 389 energia- ja veeteenuste hinnamenetlust ning vastati turuosaliste kaebustele ja päringutele 511 korda. Lisaks koostati turuanalüüse ja tehti aktiivset rahvusvahelist koostööd.

 

Alateema