Aastaraamat 2020

On rõõm tutvustada ameti aastaraamatut, mis annab ülevaate meie tegemistest 2020. aastal. Möödunud aasta ülevaadete puhul on tüüpiline rõhutada aasta erakordsust.
Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning raudtee ja sadamate valdkondades.
Konkurentsiamet osaleb erinevate tegevusvaldkondade töögruppide ja ühenduste töös ning võtab aktiivselt osa valdkondlikest aruteludest.
Konkurentsijärelevalve alane tegevus jaguneb suures osas kaheks: konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjate tegevust puudutavate juhtumite lahendamine.
Koondumiste kontrolli eesmärgiks on tagada kaubaturgudel konkurentsitingimused ning konkurentsile avatud turustruktuurid.
Konkurentsiamet analüüsis 2020. aastal põhjalikult taastuvenergia toetuste skeeme ja nende majanduslikku mõju. Lisaks oli ameti fookuses varustuskindluse analüüsimine süsteemipiisavuse aspektist.
2020. aasta tõi gaasiturul kaasa mitmeid suuremaid muudatusi. Aasta algusest alustas tööd Eesti-Soome vaheline ühendus Balticconnector. Selle tulemusena avanes ka ühine Soome, Eesti ja Läti (FINESTLAT) turupiirkond.
Erinevatel postiteenustel on erinevad edastamise kiiruse standardid. Klassikaliselt tähendab kullerpostiteenus kõige kiiremat saadetise kättetoimetamise aega.
2020. aasta sügisel täiendas Konkurentsiamet metoodilist juhendit "Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted". Täienduste sisseviimisel lähtuti Eesti ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmise vajadusest.
Konkurentsiamet rakendab raudteeteenuste turul meetmeid diskrimineeriva või muul viisil ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamiseks. Samuti on Konkurentsiameti üheks oluliseks ülesandeks raudtee-ettevõtjate esitatud kaebuste lahendamine.