Vaidlus lennujaamatasude üle

2011. aastal võeti lennundusseadusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/12/EÜ1 lennujaamatasude kohta, mille eesmärk oli kehtestada Euroopa Liidus lennujaamatasusid reguleeriv üldine raamistik. Direktiivi põhimõtteid tuli kohaldada iga Euroopa Liidu lennujaamale, mis on avatud äriliseks lennuliikluseks ja mille aastane vedude maht on üle viie miljoni reisija, samuti iga liikmesriigi suurima reisijate arvuga lennujaamale.

Eesti suurima reisijate arvuga lennujaam on Tallinna lennujaam. Lennundusseadusest tulenevalt juhul, kui lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajad ei ole uutes tasumäärades kokkuleppele jõudnud, võivad nii lennujaama haldaja kui ka lennujaama kasutajad pöörduda Konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust. Samuti lahendab amet lennujaama kasutajate esitatud kaebusi juhul, kui lennujaama haldaja rikub lennujaama haldajale kehtestatud kohustusi.

2022. aastal korraldas AS Tallinna Lennujaam uue tasumäärasid puudutava konsultatsiooni ja kehtestas uued tasumäärad 19.07.2022 otsusega, millest lähtuvalt pidid uued tasud hakkama kehtima 1. jaanuarist 2023.

2022. aasta novembris esitas Ryanair DAC Konkurentsiametile taotluse AS-i Tallinna Lennujaam kavandatavate tasumäärade kontrolliks. Algatatud järelevalvemenetluse käigus on tasumäärade põhjendatuse kontrollimist taotlenud ka AS Tallinna Lennujaam. Ettevõtja ei või tasumäärasid kehtestada enne, kui Konkurentsiamet on teinud tasumäärade muutmise põhjendatuse üle lõpliku otsuse, millega loeb tasumäärade muutmise täielikult või osaliselt põhjendatuks. Lennujaama haldaja avalikustab Konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja võib neid rakendada pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates.

24.05.2023 tegi Konkurentsiamet otsuse, millest tulenevalt vastavad AS-i Tallinna Lennujaama uued tasumäärad seadusest tulenevatele nõuetele ja lõpetas ettevõtja suhtes algatatud järelevalvemenetluse.

Tallinna Lennujaam AS avalikustas uued tasumäärad oma veebilehel ja rakendab neid alates 10.05.20232.

 

1Kättesaadav: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0012

2Kättesaadav: https://www.tallinn-airport.ee/arikliendile/liiniarendus/