Ettevõtjate ühine tegutsemine konkurentsiõiguse valguses

Kui majanduse seis muutub kehvemaks ja ettevõtjate tulud kahanevad, siis ettevõtjate soov koos oma huvide eest seista suureneb. See aga tähendab ettevõtjatele riski sattuda vastuollu konkurentsiõigusega. Seda ka siis, kui koostöö toimub läbi erialaorganisatsiooni. Amet täheldab selliste juhtumite puhul, et lisaks koos oma huvide eest seismisele kaasneb sellega tavaliselt ka hoiatus soovide mittetäitmisel kaupade pakkumine lõpetada. See aga tähendab, et ettevõtjad otsustavad koos, kuidas tulevikus turul käituda. Paratamatult kaasneb sellega vastuolu konkurentsiseadusega, kuna ettevõtjate iseseisev otsustamine, kuidas turul käituda, on konkurentsiõiguse alus.

Kuigi amet kirjeldab siinkohal bussiettevõtjate käitumist, ei olnud see juhtum kaugeltki ainus selline. Seetõttu soovib amet juhtida ettevõtjate tähelepanu sellise tegevuse piiridele ehk huvide esindamise ja koos tegutsemise vahel. Oluline on meeles pidada, et keelatud on koostöö või ka ettevõtjaid koondava ühenduse otsused, mis mõjutavad või mille eesmärk on mõjutada ühenduse liikmete iseseisvat (majanduslikku) käitumist. Kuigi ettevõtjate tegevusel on tavapäraselt sellisel juhul muud eesmärgid (nt kulude kasvust tingitud kulude hüvitamine), ei tähenda see, et konkurentsireeglid ei kohaldu. Teisisõnu, mingi muu eesmärgi taotlemine ei välista, et tegemist on konkurentsi piirava kokkuleppega.

Bussiettevõtjad AS GoBus, AS HANSABUSS, Aktsiaselts SEBE, Osaühing M.K. Reis-X ja ATKO Transport OÜ saatsid riigiametitele avaliku ühispöördumise „Viie bussiettevõte avalik pöördumine“. Ühispöördumises teatasid bussiettevõtjad, et vajavad sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmiseks lisaraha ja on otsustanud ühiselt peatada 11. juunil 2022 Harjumaal bussiliikluse ühel enda teenindataval riigi tellitud bussiliinil. Ühispöördumisest nähtus, et sellele allakirjutanud bussiettevõtjad otsustasid koos, kuidas turul käituda ehk ettevõtjate ühise tegutsemise eesmärk oli mõjutada lepingupartnerit maksma teenust pakkuvatele ettevõtjatele kokkulepitud teenuse hinnast rohkem. Oma nõudmiste mõjustamiseks leppisid bussiettevõtjad ühiselt kokku, et peatavad bussiliikluse ühel kuupäeval enda teenindataval bussiliinil. Seega ei toiminud iga bussiettevõtja iseseisvalt, vaid nad olid kokku leppinud ühises käitumises. Sellise ühise tegevusega rikuti konkurentsiseadust. Pärast ameti sekkumist teavitati, et loobuti kavandatud bussiliini teenindamise peatamisest. Konkurentsiamet teadvustab põhjuseid, mis panid bussiettevõtjad ühiselt tegutsema, kuid juhib tähelepanu sellele, et ettevõtjate eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda konkurentsireeglite rikkumise kaudu ega kahjustada konkurentsi ja seeläbi tarbijate huve.

Seega peaksid ettevõtjad hoiduma mis tahes eespool kirjeldatud tegevusest. Kui siiski tekib kahtlus tegevuse õiguspärasuses, soovitame igal juhul enne koos tegutsemise alustamist ameti poole pöörduda