Aktsiaseltsi Eesti Post ja AS-i EXPRESS POST koondumise keelamine

Konkurentsiamet tegi 5. oktoobril 2022 otsuse, millega keelas Aktsiaseltsi Eesti Post ja tema ainukese konkurendi AS-i EXPRESS POST koondumise. Tegemist on juba teistkordse keelamisega. Samad ettevõtjad soovisid koonduda ka 2011. aastal, kui Konkurentsiamet samuti tehingule luba ei andnud.

Aktsiaselts Eesti Post ja AS EXPRESS POST osutavad mõlemad perioodika kojukandeteenust, ärikirjateenust ja otsepostisaadetiste (aadressiga ja aadressita reklaam) edastamise teenust, seejuures tegutseb AS EXPRESS POST suuremates linnades ning nende lähiümbruses. Konkurentsiamet leidis, et koondumine oleks oluliselt kahjustanud konkurentsiolukorda, sest koondumisega oleks Aktsiaselts Eesti Post saavutanud monopoolse seisundi perioodika kojukandeteenuse, ärikirjateenuse ja otsepostisaadetiste edastamise teenuse üle kogu Eesti.

Konkurentsiamet keelab KonkS § 22 lg 3 kohaselt koondumise, kui see kahjustab oluliselt konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. Ent Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt võib olla muidu problemaatiline koondumine sellest hoolimata lubatav, kui üks ühinevatest osapooltest on raskustes olev äriühing ning konkurentsistruktuur halveneks vähemalt samas ulatuses sõltumata sellest, kas koondumine toimuks või mitte. Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt on võimalik raskustes oleva äriühingu kaitse põhimõtet kohaldada üksnes juhul, kui samal ajal on täidetud kolm kriteeriumit: (i) väidetavalt raskustes olev äriühing oleks sunnitud finantsraskuste tõttu lähitulevikus turult lahkuma; (ii) teatatud koondumisest vähem konkurentsi kahjustavad ostuvõimalused puuduvad; ning (iii) kui koondumist ei toimu, lahkuksid raskustes oleva äriühingu varad turult.

Menetluse kestel esitasid koondumise osalised koondumise lubamise lisaargumendina raskustes oleva äriühingu kaitse kohaldamise vajaduse. Koondumise osalised rõhutasid, et ASi EXPRESS POST äritegevus on viimastel aastatel olnud kahjumlik, samuti on terves postivaldkonnas mahud oluliselt langenud. Konkurentsiamet leidis, et hoolimata asjaolust, et AS EXPRESS POST on olnud viimastel aastatel kahjumlik ja ettevõtja edasine tegevus ei pruugi senisel kujul olla jätkusuutlik, ei kohaldu raskustes oleva äriühingu kaitse argument. Seda eelkõige seetõttu, et AS-i EXPRESS POST müügiprotsess kestis suhteliselt lühikest aega ning vähem konkurentsi kahjustava ostja puudumine ja varade turult lahkumine ei olnud selge.

Koondumisest tuleneva konkurentsi kahjustava mõju ärahoidmiseks tegi Aktsiaselts Eesti Post ettepaneku kohustuste võtmiseks. Pakutud kohustuste sisu oli hinnatõusu piiramine ärikirja- ja otsepostisaadetiste edastamise teenuses järgnevaks viieks aastaks, oma tütarettevõtja ja teiste klientide mittediskrimineeriv kohtlemine ning perioodika varahommikuse kojukandega seonduv.

Konkurentsiamet oli seisukohal, et Aktsiaseltsi Eesti Post pakutud käitumuslikud kohustused ei oleks konkurentsiprobleeme täielikult kõrvaldanud. Isegi kui kohustuste kaudu oleks olnud võimalik tagada klientidele mingi perioodi jooksul kindlus teenuse hinnas, ei oleks see võrdväärne konkurentsi toimimise või turu loomuliku arenguga. Seega ei olnud Konkurentsiameti hinnangul põhjendatud anda luba koondumisele, mis oleks kohe kaotanud igasuguse konkurentsi perioodika kojukandeteenuse, ärikirjateenuse ja otsepostisaadetiste edastamise teenuse osas.