Partnerorganisatsioonid

Konkurentsiamet osaleb tegevusvaldkondade töögruppide ja ühenduste töös. Peamine osa rahvusvahelisest suhtlusest toimub koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel, kuid ka kahepoolsete suhete vormis. Samuti teeb Konkurentsiamet ebaausa kaubandustava tõkestamiseks koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide määratud ebaausa kaubandustava tõkestamise eest vastutavate asutustega ja Euroopa Komisjoniga.

 • Euroopa konkurentsivõrgustik (ingl European Competition Network, lüh ECN) on Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi ja Euroopa Liidu riikide konkurentsiasutuste vaheline koostöövorm tagamaks tõhus tööjaotus ning ELi konkurentsieeskirjade tulemuslik ja ühetaoline kohaldamine.
 • Euroopa konkurentsiasutused (ingl European Competition Authorities, lüh ECA) on mitteametlik koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa Liidu konkurentsiameteid, Euroopa Komisjoni ja EFTA liikmesriikide konkurentsiameteid. Kohtumised toimuvad kord aastas, kus arutletakse konkurentsivaldkonna aktuaalseid teemasid ja jagatakse kogemusi.
 • OECD konkurentsikomitee (ingl OECD Competition Committee) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni komitee, mis keskendub konkurentsi küsimustele kõiki organisatsiooni liikmesriike hõlmavas piirkonnas.
 • Rahvusvaheline konkurentsivõrgustik (ingl International Competition Network, lüh ICN) on ülemaailmne konkurentsiasutuste võrgustik, millel on liikmeid igast maailma piirkonnast. See on suunatud regulaarsete kontaktide hoidmisele ja ühetaolise arusaama loomisele konkurentsireeglitest ja nende rakendamisest.
 • Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti (ingl Agency for the Cooperation of Energy Regulators, lüh ACER) keskne roll on EL-i ühtsete võrgu- ja turueeskirjade väljatöötamine, et suurendada konkurentsi. Amet kooskõlastab piirkondlikke ja piirkonnaüleseid algatusi, mis soodustavad turgude integreerimist. ACER jälgib Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku tööd, eelkõige nende üleliidulisi võrgustiku arendamise kavasid.
 • Euroopa Liidu energiaregulaatorite assotsiatsioon (ingl Council of European Energy Regulators, lüh CEER) loodi sõltumatute Euroopa energiaregulaatorite koostöö koordineerimiseks. Assotsiatsiooni eesmärk on lihtsustada ühtse, konkurentsivõimelise, efektiivse ja kestliku energia siseturu loomist.
 • Ida- ja Kesk-Euroopa energiaregulaatorite assotsiatsioon (ingl Energy Regulators Regional Association, lüh ERRA) on rahvusvaheline energiaregulaatorite ühendus, mis asutati 2000. aastal eesmärgiga vahetada informatsiooni energiasektorit reguleerivate asutuste vahel, pakkuda valdkonnaspetsiifilisi koolitusi ning ekspertnõu energeetika valdkonnas.
 • OECD regulaatorite töögrupi (ingl OECD Network of Economic Regulators, lüh NER) eesmärk on regulatsioonipraktikate vahetamine eri sektorites ja regulaatorite efektiivsuse ja sõltumatuse võrdlemine.
 • Regionaalse gaasituru koordineerimisgrupi eesmärk on välja töötada ühtne Balti ja Soome gaasiturg. Regulaatorite eesmärk on välja töötada Balti ja Soome gaasituru jaoks ühtne hinnastamisskeem, lähtudes sisend-väljundpunktidest.
 • Euroopa veeregulaatorite ühendus (ingl European Water Regulator, lüh WAREG) asutati 12 Euroopa riigi veeregulatsiooni või arendusega tegeleva organisatsiooni eestvedamisel. WAREGi regulatsioonitöörühmas on vaatluse all benchmarking´u rakendamine eri riikide veeregulatsioonis ja institutsionaalses töörühmas tegeletakse veeteenuse hinna taskukohasuse küsimustega.
 • Sõltumatute raudteeregulaatorite ühendus (ingl Independent Regulators' Group-Rail, lüh IRG-Rail) on sõltumatuid riiklikke raudtee regulaatoreid ühendav grupp, kuhu kuuluvad 29 riigi esindajad. IRG-Rail töötab läbi Euroopa Komisjoni poolt plaanitavate õigusaktide muudatusi ning teeb vajalikke täiendus- või muutmisettepanekuid.
 • Euroopa raudteeregulaatorite kontaktgrupp (ingl European Network of Rail Regulatory Bodies, lüh ENRRB) on Euroopa Komisjoni loodud riiklikke raudteeregulaatoreid ühendav institutsioon, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad. ENRRB põhiülesandeks on abistada Euroopa Komisjoni õigusaktide ettevalmistamisel, hõlbustada aktiivset koostööd ja teabevahetust riiklike raudteeregulaatorite vahel.
 • Lennujaamatasude regulaatorite Thessaloniki Foorum (ingl Thessaloniki Forum of Airport Charges Regulators, lüh Thessaloniki Forum) on Euroopa Komisjoni loodud eksperdigrupp, mille liikmeteks on EL-i liikmesriikide lennujaamatasude regulaatorid, Euroopa lennujaamade esindusorganisatsioon ning Euroopa ja rahvusvaheliste lennufirmade esindusorganisatsioonid. Thessaloniki Foorumi ülesandeks on aidata Euroopa Komisjoni EL-i kehtivate õigusaktide, programmide ja poliitika elluviimisel, seadusandlike ettepanekute ja poliitiliste algatuste ettevalmistamisel ning edendada liikmesriikide vahelist koostööd ja suhtlust.
 • Euroopa Postiregulaatorite Ühenduse (ingl European Regulators Group for Postal Services, lüh ERGP) liikmed on EL-i liikmesriigid. ERGP ülesanne on anda nõu Euroopa Komisjonile postiteenuste valdkonnas, edendada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahelist koostööd ja suhtlust.
 • Euroopa postiregulatsiooni komitee (ingl European Committee of Postal Regulation, lüh CERP) roll on uurida postiregulatsiooni teemasid Euroopa kontekstis, arvestades samal ajal ka regulatiivseid muudatusi. CERP hindab ka rahvusvahelise regulatsiooni mõju riikides ja suhtleb vastavate rahvusvaheliste postiregulatsiooniga tegelevate organisatsioonidega.
 • Ülemaailmse Postiliidu (ingl Universal Postal Union, lüh UPU) Euroopa töögrupid. UPU on ülemaailmne ja peamine postisektori osapoolte vaheline koostöövorm. UPU täidab ühtlasi nii nõuandja kui ka kontaktpunkti rolli, pakkudes vajadusel ka tehnilist tuge. UPU kehtestab ülemaailmseid reegleid rahvusvahelistele postisaadetiste vahetusele. Samuti annab soovitusi, edendamaks kirja-, paki- ja finantsteenuseid ja parandada teenuse kvaliteeti kasutajate jaoks.

Kõige tihedam koostöö seob Konkurentsiametit naaberriikide kolleegidega. Läti, Leedu ja Soome kolleegidega toimuvad iga-aastased kohtumised nii konkurentsiasutuste kui ka energia- ja postiregulaatorite poolel.