Morgiteenuste menetlus

2023. aastal sai tavapärasest rohkem tähelepanu haiglate juures ning haiglatele teenuseid osutavate morgide tegevus. Konkurentsiamet lõpetas 2023. aastal kaks haiglate juures tegusevate morgide vastu läbi viidud järelevalvemenetlust ning andis kõikidele Eesti haiglatele soovituse. Mõlema järelevalvemenetluse puhul oli probleemiks morgiteenust pakkuvate ettevõtjate väidetavalt väga kõrge lahkunu väljastamise tasu. Eestis on tavapärane praktika, et haiglad ise üldiselt morgiteenuseid ei paku ning haigla ruumides on morgiteenuse pakkumise õiguse hanke korras võitnud mõni matuse- ja morgiteenuse pakkuja, kes haiglas asuvaid ning teenuse osutamiseks sobilikke ruume rendivad. Seega on tavapärane praktika, et haiglas lahkunud inimesed viiakse just haiglaruumides asuvasse morgi. Eelnevalt kirjeldatud viisil oli olukord lahendatud ka Konkurentsiameti läbi viidud järelevalvemenetlustes. See aga omakorda loob morgiteenuseid osutavatele ettevõtjatele võimaluse kujundada enda hinnakirjasid ilma olulise konkurentsisurveta, kuna teenust pakkuvatel ettevõtjatel on kindlustunne, et haiglas lahkunud inimesed tuuakse just nende hallatavasse morgi. Lahkunu väljastamise teenuse näol on tegemist teenusega, mida lahkunu lähedane valida ei saa, mistõttu tuleb lahkunu väljastamise eest alati teenusepakkujale tasuda. Ühe Konkurentsiameti läbi viidud järelevalvemenetluse tulemusena alanes lahkunu väljastamise tasu suurus seaduses sätestatud ulatuses, kuna tulenevalt riigihangete seadusest on võimalik lepingu täitmise ajal hinda muuta kuni 10%. Teise järelevalvemenetluse puhul selgus menetluse käigus, et tegemist oli keskmise samalaadse teenuse eest küsitava tasu suurusega Eestis ning küsitav tasu ei ole kuidagi ebaõiglane ning meedias ettevõtja suunas esitatud väited olid eksitavad.

Konkurentsiamet on seisukohal, et mõistlik oleks morgiruumide konkursi- ja/või hanketingimustes ette näha mehhanismid, mis võimalikud hinnakujunduslikud probleemid ja potentsiaalsed vaidlused välistaksid. Tulenevalt sellest tegi Konkurentsiamet Eestis tegutsevatele haiglatele soovituse, mille kohaselt peab Konkurentsiamet kõige mõistlikumaks lahenduseks, kui konkursi- ja/või hanketingimustes määratakse maksimaalne võimalik rendihind ning hanke võitmiseks tuleb pakkuda võimalikult madalaid tarbijatelt võetavaid teenustasusid. Sätestades turuhinnale vastaval tasemel maksimaalse rendihinna, on haiglate majanduslikud huvid ühelt poolt mõistlikult kaitstud ning teiselt poolt kujunevad ka tarbijatelt võetud teenustasud tegelikus konkurentsiolukorras. Muu hulgas soovitas Konkurentsiamet haiglatel enda hanketingimustes ette näha, et lisaks tasuta hoiutasule esimese 24 tunni jooksul oleks ka lahkunu väljastamine esimese 24 tunni jooksul tasuta. Lisaks leidis Konkurentsiamet enda soovituses, et haiglatel oleks soovitatav tutvustada lahkunu lähedastele kõiki nende piirkonnas tegutsevaid morgiteenuse pakkujaid, sh millistel tingimustel ja kuidas oleks võimalik kasutada väljaspool haiglat tegutsevaid teenusepakkujaid.

Teade Valga Haigla

Teade Rakvere Haigla