Maxima väärteomenetlus

Konkurentsiamet algatas Maxima vastu väärteomenetluse 19.09.2023 põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse (PTEKS) § 4 lg-te 1 ja 4 ning § 5 lg 2 tunnustel seoses Maxima ja müüjate vahel sõlmitud lepingute võimaliku mittevastavusega PTEKS-i regulatsioonile. Etteheite kohaselt seisnesid rikkumised lepingu sõnastuses, mille järgi kuuluvad arved tasumisele pärast 30 päeva möödumist ning ostjale jäetud õiguses tagastada müüjale realiseerimistähtaja ületanud tooteid.

Nimelt ei tohi PTEKS-i kohaselt olla maksetähtaeg pikem kui 30 päeva ning samuti on PTEKS-i kohaselt tegemist ebaausa kaubandustavaga, kui ostja nõuab, et tarnija maksaks põllumajandustoodete ja toiduainete raiskumineku või kao või mõlema eest, kui tegu ei ole tarnija hooletuse või süüga, kui raiskuminek või kadu on toimunud ostja ruumides või kui omandiõigus on ostjale üle läinud. Rääkides eelkõige toidust, siis realiseerimistähtaja möödumine võrdub toote raiskuminekuga.

Ehkki realiseerimistähtaja ületanud toodete tagastamise osas oli lepingutes ka sõnastus “ulatuses, milles see ei riku õigusaktide nõudeid” ning mis sisuliselt välistas ka Maxima vastutusele võtmise pelgalt lepingutingimuse mittevastavuse eest, siis menetluse läbiviimiseks andsid aluse ja ajendi mh nii Maxima esitatud selgitused järelevalvemenetluse raames kui ka toiduainetööstuse turuosalistelt laekunud vihjed ning rahulolematus Maxima tegevusega laiemalt.

Läbi viidud menetlustoimingud hõlmasid nii tunnistajate ülekuulamisi, hulka telefonisuhtlust Maxima tarnijatega kui ka 26 Maxima lepingupartnerile kirjaliku päringu saatmist. Realiseerimistähtaja ületanud toodete tagastamise fakt menetluse käigus kinnitust ei leidnud, mistõttu selle kohta lõpetas amet menetluse teos väärteo tunnuste puudumise tõttu ning maksetähtaja osas otstarbekuse kaalutlusel, kuivõrd ei leidnud kinnitust, et Maxima reaalselt maksetähtaegadega hilinenud oleks. Menetlus lõpetati 21.03.2024.