Konkurentsiametist

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning raudtee ja sadamate valdkondades. Lisaks lahendatakse lennujaama- ja sadamatasudega seotud vaidlusi ja kaebusi ning tehakse järelevalvet ebaausate kaubandustavade üle. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel. Konkurentsiteenistus teeb konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda erinevates sektorites ning tegeleb konkurentsialase teadlikkuse parandamisega. Uue ülesandena teeb konkurentsiteenistus alates 01.11.2021 järelevalvet ka ebaausate kaubandustavade üle. Regulatsiooniteenistus teeb järelevalvet ja reguleerib hindu elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on turgude kontrollimine nimetatud sektorites ja raudtee- ja postiteenuste turul. Lisaks lahendab amet lennujaamatasude ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja sündmuste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest vastutab koostöö ja tugiteenuste osakond.

2021. aasta lõpu seisuga töötas ametis 42 teenistujat, kellest 39 olid ametnikud ja 3 töötajad. Soolise jaotuse järgi oli teenistuses 69% naisi ja 31% mehi. Teenistuja keskmine vanus on 45 aastat ja keskmine ametis töötamise staaž 12,5 aastat.

Suurem osa teenistujatest on omandanud kõrghariduse majanduserialadel või õigusteaduses. Lisaks on teenistujaid, kelle erialaks on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjalitehnoloogia.

Tööandjana on Konkurentsiameti väärtused töötajasõbralikkus, paindlikkus, innovatsioonile orienteeritus ja  läbipaistvus sisekommunikatsioonis. Selleks, et neid väärtusi igapäevaelus ka praktiliselt silmas peetaks, osaleb Konkurentsiamet Peresõbraliku tööandja märgise programmis, mis on heaks võimaluseks analüüsida kõiki töötajakogemusega seotud aspekte ning soodustada tööga rahulolu ja pühendumust ning olla seetõttu efektiivsem ka ameti põhifunktsioonide täitmisel. Programm hõlmab erinevaid töötajakogemusega seotud kategooriaid alates värbamisest, füüsilise töökeskkonna loomisest ja info liikumisest kuni sisekliima ja tervisedenduseni. Programmi vahehindamine toimus 2021. aasta sügisel ja oli ameti jaoks edukas, ühtlasi anti kasulikke soovitusi, millele võiks veel enam rõhku pöörata. Märgise lõpphindamine toimub 2022. aastal.

2021. aasta teisel poolaastal hakati riigi kulude kokkuhoiu ja sünergia loomise eesmärgil ette valmistama Konkurentsiameti, Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti tugiteenuste ühendamist. 2022. aasta algusest alustas Konkurentsiameti koosseisus tööd kolme asutuse ühine koostöö ja tugiteenuste osakond. Uue osakonna teenuste portfelli kuuluvad:

  • teabehaldus ja kommunikatsioon;
  • personalijuhtimine;
  • halduskorraldus;
  • riigivara ja vahendite haldamine;
  • finantsarvestus ja aruandlus;
  • välissuhtlus;
  • arendusprojektide koordineerimine.

Asutused on võrdlemisi väiksed, mistõttu oli otstarbekas erinevad kompetentsid kokku tuua. Tööd alustanud koostöö ja tugiteenuste osakond annab võimaluse ebaühtlase mahuga tööülesannete paremaks jaotamiseks, teenistujatele arenguvõimaluste ja konkurentsivõimeliste tingimuste ja asutustele kaasaegsete lahenduste pakkumiseks. Tugiteenuste ühendamisel vaadatakse üle protsessid ja kaotatakse dubleerivad või väga väikese mõjuga tegevused.