Ragn-Sells AS-i järelevalvemenetlus

Möödunud aastal lõpetas Konkurentsiamet järelevalvemenetluse Ragn-Sells AS-i kohta, mille käigus tuvastas, et lisateenuse hinnatõus Pärnu jäätmeveo piirkondades ei ole põhjendatud ning ettevõte alandas selle tulemusena hinda. Täpsemalt vaadeldi järelevalvemenetluse raames lisateenust, milleks oli jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport (kuni 15 m peatumiskohast) jäätmeveokini. Ragn-Sells AS oli kehtestanud kõnealuse lisateenuse hinnaks 12 eurot kord, mis oli kordades kõrgem kui teistes jäätmeveopiirkondades sama teenuse osutamisel küsitud tasu. Konkurentsiamet tuvastas, et tegemist oli võimaliku ebaõiglase hinnakujundusega KonkS § 16 p 1 mõistes, mille tulemusel alandas Ragn-Sells AS kõnealuse lisateenuse hinda 5,35 eurole. Sellest tulenevalt otsustas amet järelevalvemenetluse lõpetada konkurentsiolukorra paranemise tõttu.

Lisateenuste ebaõiglane hinnastamine ei puudutanud ainult Ragn-Sells AS-i jäätmeveo[1]piirkondasid. Pärast järelevalvemenetlust kaardistas Konkurentsiamet ka teiste jäätmeveoettevõtjate kehtestatud lisateenuste (kuni 800-liitrise konteineri käsitransport alates 11 m) hindasid ja tuvastas piirkonniti ebamõistlikult kõrged hinnad. Kokku muudeti jäätmeveo lisateenuse hindasid 12 jäätmeveopiirkonnas, milleks on Kambja vald, Põltsamaa, Türi vald, Kose vald, Lääneranna vald, Anija vald, Alutaguse vald, Kohtla-Järve, Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõgeva.

Korraldatud jäätmeveoga seotud lisateenuste hinnastamisel peavad jäätmevedajad alati arvestama KonkS § 16 punktist 1 tulenevaid ebaõiglase hinnastamise keelu tingimusi. Lisateenuste ebaõiglase hinna menetluste käigus selgus, et korraldatud jäätmeveo konkurentsiolukord vajab ameti laiemat tähelepanu. Arvestades seda, et rohepöörde üheks eesmärgiks on olmejäätmete ringlussevõtt ja liigiti kogumine, tuleb Konkurentsiameti hinnangul suuremat tähelepanu pöörata ka korraldatud jäätmeveohangetesse – nii saab tagada paremad tingimused ja säilib konkurents.

Teade lõpetamisest.