Aastaraamat 2023

Hea lugeja!

On hea meel esitleda 2023. aasta Konkurentsiameti aastaraamatut. Leiad siit ülevaatliku info meie eelmise aasta jõupingutustest ja saavutustest avatud turgude kaitsmisel ja õiglaste hindade tagamisel Eestis.
2024. aastal keskendume konkurentsijärelevalve tõhustamisele, seda eelkõige nendes valdkondades, kus amet viib läbi nii korralisi kui ka erakorralisi turuanalüüse. Lisaks on strateegiline valik, et tegeleme teadlikkuse tõstmisele ja kompetentside kasvatamisele suunatud tegevustega.
Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning ebaausate kaubandustavade üle. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Konkurentsiameti ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel.
2023. aasta oli reguleeritud turgude osas sama intensiivne aasta kui 2022, kuigi energiakriis oli läbi saamas. Regulatsioonis viidi läbi 1055 haldusmenetlust või -toimingut, millest suurima osakaaluga oli eri kaebustele ja päringutele vastamine.
2023. aasta läbivaks trendiks oli vastupidiselt 2022. aastale energiahindade langus.

Reguleeritud teenuste (soojuse, gaasi, elektri, vee) hindade langus tähendas Konkurentsiametile aktiivset turu jälgimist ning märgukirju ettevõtetele hindade langetamiseks.

Elektri- ja gaasiturul põhjustasid hindade kõikumist ilmastikuolud ja remonditööd. 2023. aastal importis Eesti läbivalt rohkem elektrit kui eksportis.
2023. aasta järelevalve märksõnadeks on ameti suurenenud proaktiivsus ning vastavate valdkondade fookusteemadesse aktiivsem sekkumine.

Konkurentsiteenistus viis aasta jooksul läbi 15 menetlust, millest 9 lõpetati ja 6 jätkus 2024. aastal. Ühel juhul anti turuosalistele soovitus.
Konkurentsiameti töös on oluline andmemasside analüüs, et tuvastada trende ning seoseid.

2023. aastal ühines organisatsooniga 2 uut analüütikut ning konkurentsiteenistusse loodi andme- ja majandusanalüüsi valdkond. Aasta jooksul viidi läbi mitu analüüsi, neist suuremad olid apteegireformi analüüs ning 2023. aastal alustatud kütuseturu ja elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsid.
2023. aasta 1. juulil jõustus uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis sätestas planeerimise, korraldamise ja kasutamise alused, riigi, vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ning tarbija õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve ja vastutuse nõuete rikkumise eest. Eelnõuga sätestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna põhimõtted ja selle kujundamise alused. Võrreldes eelnevalt kehtinud seadusega, sätestati uudsena ohtlike ainete ohjamise kord, et tagada ohtlikest ainetest ülevaade nende tekkekohast kuni puhastamiseni.
 Justiitsministeerium on ette valmistanud seaduseelnõu Euroopa Liidu direktiivi 2019/1 konkurentsijärelevalve tõhustamiseks (ECN+ direktiiv) ülevõtmiseks, mis olulise punktina näeb ette ettevõtjate trahvimise väljaspool süüteomenetlust. Trahvimisega samas menetluskorras võimaldab eelnõu ette kirjutada rikkumise lõpetamist või ka kohustuse võtmist heaks kiita.